Kultura polityczna to nic innego jak zbiór postaw, wartości i wzorów zachowań uczestników życia publicznego. Amerykańscy politolodzy wyróżnili trzy zasadnicze typy kultury politycznej. Pierwszy z nich to kultura zaściankowa. Jest to taki typ kultury politycznej , gdzie jest zupełny brak zainteresowania polityka. Natomiast ludzie żyjący w kulturze podporządkowania mają świadomość istnienia polityki lecz zupełnie się w nią nie angażują, nie próbują wpływać na władze w żadnym zakresie. Jest to zupełne przeciwieństwo kultury uczestniczącej gdzie chęci zdobywania wiedzy o polityce towarzyszy duża aktywność obywateli i to zarówno na poziomie lokalnym jak i państwowym. Zdaniem naukowców to kultura uczestnicząca powinna towarzysząc demokracji jednak rzeczywistość bardzo często jest inna. Warto pamiętać, że stopień zaangażowania i zainteresowania w sprawy publiczne w znaczący sposób wzmacnia trwałość instytucji i akceptacje dla demokratycznych procedur. Pogłębia to również poczucie więzi obywateli mocniej ich integrując.