Podział majątku. W chwili zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie nabywają prawa do wspólnoty majątkowej. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podpisana jest umowa o rozdzielności majątkowej czyli tzw. intercyza. Jej zapis stanowi o prawach małżonków na wypadek ustania zależności małżeńskiej. W chwili kiedy małżonkowie nie zawierali intercyzy, a zdecydowali się zakończyć związek małżeński następuje podział majątku dorobkowego. Dobra pozyskane przez małżonków nie muszą koniecznie zostać podzielone przez Sąd. Istnieje możliwość zawarcia przez małżonków dobrowolnej umowy stanowiącej o podziale wspólnego majątku. W ten sposób można uniknąć kolejnego postępowania sądowego. W przypadku, kiedy małżonkowie nie decydują się jednak zawrzeć dobrowolnej umowy, Sąd w toku postępowania rozdziela majątek. Podział majątku przez Sąd polega na fizycznym podziale dóbr. Grunty i nieruchomości dzieli się fizycznie (np. notarialnie, dzieląc działkę lub inny grunt na pół). Rozdzielając mieszkania lub domy Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich pozostających pod opieką jednego z rodziców. Inne dobra materialne z reguły dzielone są w równej części pomiędzy oboje współmałżonków.