Każdy obywatel jest najmniejszym elementem całego państwowego mechanizmu. Dlatego też państwo powinno dbać o każdego obywatela. Wiadomo, że państwo zapewnia wszystkim bezpłatną edukację do określonej granicy wiekowej, względnie bezpłatną opiekę zdrowotną i konieczną pomoc społeczną. Obywatel ma prawo wystąpić do państwa o należną mu pomoc. Różne fundusze są przecież po to, aby obywatelom pomagać. Często państwo wychodzi z pomocą do obywateli w trakcie jakiejś klęski żywiołowej. W Polsce na pomoc państwo mogli zawsze liczyć powodzianie. Dużą pomoc od państwa zyskują także rolnicy. Zdarza się i tak, że niektóre grupy zawodowe muszą upominać się o swoje prawa i występują ze swoimi roszczeniami do najwyższej władzy. Na porządku dziennym są więc i strajki, i związki zawodowe. Wszystko to służy jednak zawiązaniu więzi społecznych. Jedną z zasad dobrego państwa jest zasada pomocniczości. Dotyczy to zarówno stosunków wewnątrz państwa, jak i pomocy ze strony państwa bogatszego i bardziej rozwiniętego dla państwa biednego i rozwijającego się.